การใช้เครื่องโหวตลงคะแนนในการเลือกตั้ง

my-choice

หลายประเทศในโลก เช่น อินเดีย บราซิล ญี่ปุ่น เบลเยียม อังกฤษ อเมริกา ฮังการี เยอรมนี ฯลฯ ต่างนำเครื่องโหวตลงคะแนน และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)มาใช้ในการจัดการเลือกตั้งทำให้กระบวนการ ในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการทุจริตได้ทุกขั้นตอน

วันนี้ http://www.mychoice.in.th/   เราจะพาไปดูแนวโน้มการใช้เครื่องโหวตลงคะแนนในประเทศไทยกันค่ะ

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กกต. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทำการศึกษา วิจัย ออกแบบเครื่องโหวตลงคะแนนต้นแบบ (Thai Voting Machine) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้น การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม มีความเท่าเทียมกันในการแข่งขันของทุกฝ่าย รวมทั้งมุ่งสนองตอบต่อกระบวนการปฏิรูปทางการเมืองตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  ช่วยลดขั้นตอนการนับคะแนน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดเก็บหลักฐานต่าง ๆ ในการลงคะแนนเลือกตั้ง

เราต้องกลับมาถามตัวเราว่า ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้นความพอดีอยู่ที่ใด นอกจากเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน  ลดต้นทุนในระยะยาว โดยที่จะต้องลงทุนด้านงบประมาณอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งยังต้องการความเห็นร่วมของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในความเชื่อมั่นต่อการจัดการเลือกตั้ง ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง  และต่อเครื่องโหวตลงคะแนน

การใช้นวัตกรรมในการเลือกตั้งของประเทศต่าง ๆ

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าหลายประเทศต่างก็มีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการเลือกตั้ง เช่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแนวคิดที่จะปรับปรุงการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการเลือกตั้งในปัจจุบันต้องใช้เวลาและขั้นตอนที่ยุ่งยากซ้ำซ้อนโดยเฉพาะ การนับคะแนนมีการร้องเรียนว่ามาตรฐานในการวินิฉัยบัตรแตกต่างกัน จึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ จึงได้ร่วมกับบริษัทวิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด ทำการศึกษาวิจัย และพัฒนาเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งขึ้นมา โดยได้พัฒนา และปรับปรุงจนถึงรุ่นที่ 3 และได้มีการสร้างเครื่องต้นแบบ

ระบบการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง และระบบการแจ้งหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง โดยการตรวจสอบทางโทรศัพท์ การตรวจสอบผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile Phone) โดยระบบ SMS หรือ GPRS   การตรวจสอบทางแฟกซ์อัตโนมัติ  และโดย E-mail

ระบบการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  โดยระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Secure E-mail) และระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

ระบบการลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง โดย ระบบอินเตอร์เน็ต(Intranet) หรือ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เช่นกรณีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประเทศเบลเยียม สวีเดน และอังกฤษ เป็นต้น

ระบบการนับคะแนนด้วยเครื่องจักร (Electronic Counting Machine) เช่น ที่ประเทศอังกฤษ อเมริกา ฮ่องกง

ระบบการลงคะแนนด้วยเครื่องโหวตลงคะแนน (Electronic Voting Machine) เช่นที่  อินเดีย บราซิล ญี่ปุ่น

 

Comments are closed.